Latest Updates

Beberapa Kekeliruan Kaum Muslimin Seputar Lailatul Qadar


BEBERAPA KEKELIRUAB KAUM MUSLIMIN SEPUTAR LAILATUL QADAR

Oleh
Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman


Berikut ini, kami ketengahkan sebuah karya tulis perihal beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin berkaitan dengan Lailatul Qadar. Makalah yang ditulis oleh Syaikh Masyhur bin Hasan, kami terjemahkan dari Al-Ashalah, Edisi 3/15 Sya’ban 1413 H halaman 76-78. Semoga bermanfaat dan sebagai peringatan bagi kami serta segenap kaum muslimin. (Redaksi).

Kesalahan-kesalahan dan pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh beberapa kaum muslimin dalam masalah puasa dan shalat tarawih sangat banyak; baik dalam masalah keyakinan, hukum atau perbuatan. Sebagian mengira, bahkan meyakini beberapa masalah yang bukan dari Islam, sebagai rukun Islam. Mereka mengambil sesuatu yang rendah (dalam urusan puasa dan lainnya), sebagai pengganti yang lebih baik, karena mengikuti orang-orang Yahudi. Padahal Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menyerupai mereka. Bahkan beliau menekankan serta menegaskan, agar (kaum Muslimin) menyelisihi mereka.

Diantara kesalahan ini, ada yang khusus berkaitan dengan lailatul qadar. Kesalahan ini kami bagi menjadi dua bagian.

Pertama : Salah Dalam Berpandangan Dan Berkeyakinan.
Diantaranya:
1. Keyakinan sebagian orang, bahwa lailatul qadar itu memiliki beberapa tanda yang dapat diraih oleh sebagian orang. Lalu orang-orang ini merangkai cerita-cerita khurafat dan khayal. Mereka mengaku melihat cahaya dari langit, atau mereka dibukakan pintu langit dan lain sebagainya.

Semoga Allah merahmati Ibnu Hajar, ketika beliau rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari 4/266, bahwa hikmah disembunyikannya lailatul qadar, ialah agar timbul kesungguh-sungguhan dalam mencarinya. Berbeda jika malam qadar tersebut ditentukan, maka kesungguhansungguhan hanya sebatas pada malam tertentu itu.

Kemudian Ibnu Hajar menukil riwayat dari Ath-Thabari rahimahullah, bahwa beliau rahimahullah memilih pendapat (yang menyatakan, pent.), semua tanda itu tidaklah harus terjadi. Dan diraihnya lailatul qadar itu tidak disyaratkan harus dengan melihat atau mendengar sesuatu.

Ath Thabari lalu mengatakan,”Dalam hal dirahasiakannya lailatul qadar, terdapat bukti kebohongan orang yang beranggapan, bahwa pada malam itu akan ada hal-hal yang dapat terlihat mata, apa yang tidak dapat terlihat pada seluruh malam yang lain. Jika pernyataan itu benar, tentu lailatul qadar itu akan tampak bagi setiap orang yang menghidupkan malam-malam selama setahun, utamanya malam-malam Ramadhan.”

2. Perkataan sebagian orang, bahwa lailatul qadar itu sudah diangkat (sudah tidak ada lagi, pent). Al Mutawalli, seorang tokoh madzhab Syafi’i dalam kitab At Tatimmah telah menceritakan, bahwa pernyataan itu berasal dari kaum Rafidhah (Syi’ah). Sementara Al Fakihani dalam Syarhul Umdah telah menceritakan, bahwasanya berasal dari madzhab Hanafiyah.

Demikian ini merupakan gambaran rusak dan kesalahan buruk, yang dilandasi oleh pemahaman keliru terhadap sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika ada dua orang yang saling mengutuk pada lailatul qadar,

أِنَّّها رُفِعتْ

"Sesungguhnya lailatul qadar itu sudah terangkat"

Pendalilan (kesimpulan) ini terbantah dari dua segi.

a. Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan kata “terangkat”, yaitu terangkat dari hatiku, sehingga aku lupa waktu pastinya; karena sibuk dengan dua orang yang bertengkar ini.

Dikatakan juga (maksud kata terangkat, pent.), yaitu terangkat barakahnya pada tahun itu. Dan maksudnya, bukanlah lailatul qadar itu diangkat sama sekali. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang dikeluarkan Imam Abdur Razaq rahimahullah dalam Mushannaf-nya 4/252, dari Abdullah bin Yahnus, dia berkata,”Aku berkata kepada Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu,‘Mereka menyangka, bahwa lailatul qadar itu sudah diangkat’,” Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata, "Orang yang mengatakan hal itu telah berbuat bohong."

b. Keumuman hadits yang mengandung dorongan untuk menghidupkan malam qadar dan penjelasan tentang keutamaannya.

Seperti hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan lainnya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَة القَدرِ أِعيمَا نًا واحتسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّّّمَ مِنْ ذَنْبهِ

"Barangsiapa yang shalat pada lailatul qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka dia diampuni dosanya yang telah lewat".

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan,”Ketahuilah,bahwa lailatul qadar itu ada. Dan lailalatul qadar itu terlihat. Dapat dibuktikan oleh siapapun yang dikehendaki dari keturunan Adam, (pada) setiap tahun di bulan Ramadhan, sebagaimana telah jelas melalui hadits-hadits ini, dan melalui beritaberita dari orang shalih tentang lailatul qadar. Penglihatan orang-orang shalih tersebut tentang lailatul qadar tidak bisa dihitung.”

Saya (Syaikh Masyhur) mengatakan: Ya, kemungkinan diketahuinya lailatul qadar itu ada. Banyak tanda-tanda yang telah diberitahukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa lailatul qadar itu, adalah satu malam diantara malam-malam Ramadhan. Dan mungkin, demikian ini maksud perkataan Aisyah radhiyallahu a’nha pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menshahihkannya,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّّهِ أَرَأَيْت أِنْ عَلِمْتُ أَيَّّ لَيْلةُ الْقَدْر مَا أَقُو لُ فِيهَا

“Aku Katakan,”Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui (adanya) malam itu (sebagai) lailatul qadar, apa yang kuucapkan pada malam itu?”

Dalam hadits ini -sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Authar 3/303 terdapat bukti, kemungkinan lailatul qadar dapat diketahui dan (juga bukti, pent.) tentang tetap adanya malam itu.”

Az Zurqani rahimahullah mengatakan dalam syarah Muwaththa’ 2/491, "Barangsiapa yang menyangka, bahwa makna –yang terdapat pada hadits di atas, (yaitu) lailatul qadar sudah diangkat- yakni sudah tidak ada lagi, maka dia keliru. Kalau seandainya benar seperti itu, tentulah kaum muslimin tidak diperintahkan untuk mencarinya. Hal ini dikuatkan oleh kelanjutan hadits,

عَسَى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكمْ

"Semoga (dirahasiakannya waktu lailatul qadar itu, pent.) [1] menjadi lebih baik bagi kalian".

Karena dirahasiakannya waktu lailatul qadar itu, menyebabkan orang tertuntut untuk melaksanakan qiyamul lail selama satu bulan penuh. Hal ini berbeda jika pengetahuan tentang waktunya dapat diketahui secara jelas".

Kesimpulannya, lailatul qadar tetap ada sampai hari kiamat. Sekalipun penentuan tepatnya kejadian tersebut dirahasiakan, dalam arti, tetap tidak dapat menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan tentang waktunya.

Meskipun pendapat yang rajih (terkuat), bahwa lailatul qadar ada pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan dalil-dalil menguatkan, bahwasanya dia adalah malam duapuluh tujuh, akan tetapi memastikannya dengan cara yang yakin merupakan perkara sulit. Allahu a’lam.

Kedua : Kesalahan-Kesalahan Dalam Amal Perbuatan Dan Tingkah Laku.
Kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia pada lailatul qadar itu banyak sekali. Hampir tidak ada yang bisa selamat, kecuali yang dipelihara Allah.
Diantaranya,

1. Mencari dan menyelidiki keberadaannya dan tersibukkan dengan mengintai tanda-tanda lailatul qadar, sehingga lalai beribadah ataupun berbuat taat pada malam itu.

Betapa banyak orang-orang yang shalat, kita lihat diantara mereka lupa membaca Al Qur’an, dzikr dan lupa mencari ilmu karena urusan ini. Engkau dapati salah seorang diantara mereka –menjelang terbitnya matahari memperhatikan matahari untuk mengetahui, apakah sinar matahari ini terik ataukah tidak? Mestinya, orang-orang ini memperhatikan pesan yang terdapat pada sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

عَسَى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكمْ

"Semoga (dirahasiakannya waktu lailatul qadar itu, pent.) menjadi lebih baik bagi kalian".

Dalam hadits ini terdapat isyarat, bahwa malam itu tidak ditentukan. Para ahli ilmu menarik kesimpulan dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa dirahasiakannya waktu lailatul qadar itu lebih baik. Mereka mengatakan, “Hikmah dalam hal itu, agar seorang hamba bersungguh-sungguh dan memperbanyak amal pada tiap-tiap malam dengan harapan agar bertepatan dengan lailatul qadar. Berbeda jika lailatul qadar itu (telah) ditentukan. Maka, sungguh amal itu hanya akan diperbanyak (pada) satu malam saja, sehingga ia luput dari beribadah pada malam lainnya, atau berkurang. Bahkan sebagian ahli ilmu mengambil satu faidah dari sabda Nabi Shallallalhu ‘alaihi wa sallam tersebut, bahwa sebaiknya orang yang mengetahui lailatul qadar itu menyembunyikannya -berdasarkan dalil- bahwa Allah Azza wa Jalla telah mentaqdirkan kepada NabiNya Shallallahu ‘alaihi was allam untuk tidak memberitakan ketepatan waktunya. Sedangkan semua kebaikan ada pada apa yang telah ditaqdirkan bagi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka, merupakan sunnah untuk mengikuti beliau dalam hal ini.

Dari uraian di atas, dapat diketahui kekeliruan orang-orang dalam giatnya mereka shalat secara khusus, atau beribadah secara umum pada malam ke duapuluh tujuh, dengan memastikan atau seakan memastikan, bahwa malam itu adalah lailatul qadar, kemudian meninggalkan shalat dan tidak bersungguhsungguh berbuat taat pada malam-malam lainnya.

Persangkaannya, bahwa mereka hanya akan mendapatkan ganjaran ibadah lebih dari seribu bulan ketika menghidupkan malam ini (malam duapuluh tujuh, pent.) saja.

Kekeliruan ini membuat banyak orang melampaui batas dalam berbuat taat pada malam ini. Anda bisa lihat, diantara mereka ada yang tidak tidur, bahkan tidak henti-hentinya shalat dengan memaksakan diri tanpa tidur. Bahkan mungkin ada sebagian yang shalat, lalu memperlama shalatnya, sementara dia berjuang keras melawan kantuknya. Dan sungguh, kami pernah melihat diantara mereka ada yang tidur dalam sujud.

Dalam hal ini, satu sisi merupakan pelanggaran terhadap petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam yang melarang kita melakukan hal itu. Pada sisi lainnya, itu merupakan beban dan belenggu yang telah dihilangkan dari kita -berkat karunia dan nikmatNya Azza wa Jalla .

2. Diantara kesalahan sebagian kaum muslimin pada malam ini, yaitu sibuk mengatur acara, menyampaikan ceramah. Sebagian lagi sibuk dengan nasyid-nasyid dan nyanyian puji-pujian, sehingga lalai berbuatan taat. Anda bisa saksikan, ada orang yang begitu bersemangat, berkeliling ke masjid-masjid dengan menyampaikan berita terkini, serta bagaimana upaya pemecahannya. Itu dilakukan hingga menyebabkan pemanfaatan malam itu keluar dari apa yang dimaksudkan syari’at.

3. Diantara kekeliaruan mereka juga, yaitu mengkhususkan sebagian ibadah pada malam itu seperti shalat khusus lailatul qadar.
Sebagian lagi senantiasa mengerjakan shalat Tasbih secara berjama’ah tanpa hujjah. Sebagian lagi -pada malam ini- melaksanakan shalat hifzhul Qur’an, padahal tidak ada dasarnya.

Pelanggaran-pelanggaran dan kekeliruan yang berkaitan dengan lailatul qadar –yang dilakukan banyak kaum muslimin- sangat beragam dan banyak sekali. Kalau kita kumpulkan dan kita selidiki, maka tentu pembicaraan ini menjadi panjang. Apa yang kami sampaikan disini, baru sebagian kecil saja. (Insya Allah) bermanfaat bagi penuntut ilmu, pendamba kebenaran dan pencari al haq.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun V/1422/2001M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-7574821]
________
Footnote
[1]. Syarah shahih Muslim. Bab Fadlu Lailatul Qadar 
Bagikan

Muslim Spanyol Protes Nama Diskotik "La Meca"


Setelah renovasi yang membutuhkan waktu hingga 10 tahun, sebuah diskotik tua di kota Aguilas, barat daya provinsi Murcia, Spanyol kembali beroperasi dan dibuka untuk umum sejak tanggal 18 Juni lalu. Tapi diskotik itu menuai kontroversi dan kecaman dari komunitas Muslim karena di beri nama La Meca yang bunyinya mirip kata "Mekkah" nama kota suci di Arab Saudi.
Surat kabar komunitas Arab di Spanyol, Andalus Press melaporkan, muslim Spanyol, baik organisasi maupun individu sudah menyatakan keberatan atas penggunaan nama La Meca untuk diskotik itu, karena dianggap telah melecehkan dan akan menimbulkan prasangka buruk atas kota Makkah, salah satu kota suci bagi umat Islam.
Ketua Federasi Persatuan Islam Spanyol Mohammed Ali mengatakan, kota Mekkah adalah kota yang paling dihormati oleh seluruh Muslim di dunia. "Kaum Muslimin salat menghadap ke arah kota Mekkah dan di kota itulah Rasulullah Saw, menerima wahyu yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Menamakan sebuah tempat orang berdansa dan minum minuman keras dengan nama kota suci itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap perasaan kaum Muslimini," tukas Ai.
Persoalannya, ada sejumlah muslim yang bekerja di diskotik itu. Baru satu orang pekerja asal Maroko menyatakan menolak bekerja sebagai bentuk protes atas penggunaan kata La Meca untuk nama diskotik itu.
Ketua Federasi Persatuan Islam Spanyol Mohammed Ali menyatakan menyerahkan keputusan pada masing-masing muslim yang bekerja di diskotik itu. Apakah akan tetap bekerja atau berhenti bekerja sebagai sikap protes mereka.
"Semua terserah individu masing-masing, tergantung pada situasi finansial mereka dan apakah mereka punya pilihan untuk bekerja di tempat lain, kata Ali.
Sementara itu, pendiri Komite Kebaikan dan Arbitrasi Muslim di Spanyol Antonio Gracia Perite mengatakan, di Spanyol kata "Meca" selalu digunakan untuk kepentingan komersial yang merujuk pada pengertian "pusat atau lokasi sebuah aktivitas tertentu." Masyarakat, jelas Antonia Spanyol sudah biasa menggunakan ungkapan seperti "Meca of Cinema" (pusat sinema/ bioskop) atau "Meca of Jazz, tanpa bermaksud untuk menyinggung perasaan pihak lain.
"Tapi, biar bagaimanapun, tidak pantas menggunakan kata Meca untuk sebuah diskotik. Diskotik adalah tempat bersenang-senang dan apa yang berlangsung di dalamnya, seperti minum-minuman beralkohol, tidak sejalan dengan ajaran Islam," ujar Antonio.
Antonio menyatakan mendukung sikap pekerja asal Maroko tadi. "Apa yang dilakukannya sesuai dengan keyakinan agamanya. Kami mendukungnya," tandas Antonio. Bagikan

Kapolri Mengisyaratkan Pembubaran FPI?


Dalam rapat gabungan antara pemerintah dengan DPR soal revisi UU Keormasan No. 8 tahun 1985, Front Pembela Islam atau FPI beberapa kali disebut oleh Kapolri sebagai ormas yang banyak melakukan tindak kekerasan.
“Pada tahun 2009 meningkat 40 kali dari FPI dan FBR, barisan muda betawi, dan 2010 ada 49 kali kekerasan yang dilakukan FPI. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi sudah disidik dan diproses tuntas 36 kasus," ucap Kapolri yang juga dihadiri Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, Jaksa Agung, Kepala BIN, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Ketua Komisi II, III, dan VIII di gedung DPR, kemarin.
Karena itu, masih menurut Kapolri diusulkan agar organisasi massa (ormas) yang berkali-kali melakukan kekerasan dibekukan. Usulan ini bisa masuk dalam revisi UU Keormasan No 8 tahun 1985.
"Harus ada pembekuan ormas yang berkali kali melakukan kekerasan. Ini catatan ke depan berkaitan revisi," ujar Kapolri yang baru saja sembuh dari sakitnya.
Menanggapi itu, di tempat terpisah, Ketua DPP - FPI Bidang Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI), Munarman SH, membantah data yang disampaikan Kapolri dalam rapat gabungan tersebut.
"Itu data ngawur, Kapolri kan sedang sakit. Setahu saya itu omongan orang yang mengigau. Datanya sangat ngawur, hanya dikumpulkan dari LSM bukan dari anak buahnya sendiri," ujar Munarman saat ditanya oleh para wartawan.

Menurut Munarman, sesuai UU No. 8/1985, alasan membekukan ormas hanya diperbolehkan bila melanggar kamtibmas, menerima dana asing, atau memberikan bantuan ke asing. Sementara FPI, tidak pernah melanggar satu pun alasan tersebut.
"Kalau disebut data, soal Banyuwangi sudah jelas tidak ada unsur pidana saat gelar perkara oleh polisi. Kalau yang di Bekasi, itu yang melanggar HKBP. Kan justru LSM-LSM itu lah yang melanggar dengan menerima dan memberi bantuan ke asing," ucap Munarman.
"Kapolri koq bisa tidak valid begini, ingat waktu membaca hasil pengawasan Century DPR, waktu itu Kapolri baca analisis opsi A, padahal DPR minta opsi C, ya begitulah sering keliru. Dulu disebut ada rekaman Ary Muladi-Ade Raharja, bilang kesana-kesini meyakinkan, eh ternyata enggak pernah ada rekaman itu," sesal Munarman.
Menurut Munarman, Front Pembela Islam (FPI) mencium gelagat tidak menguntungkan dalam agenda revisi Undang-undang Keormasan Nomor 8 Tahun 1985. Perombakan UU tersebut kemungkinan diarahkan jadi target pembubaran Ormas Islam.
“Kalau revisi silakan saja, tapi jangan sampai diarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya target untuk membubarkan Ormas Islam,” kata Munarman
Bagikan

Partai Politik di Austria Buat Game Online Anti-Islam Buat Kampanye Pemilu


Partai Kebebasan (FPOe) di Austria membuat sebuah video game online anti-Islam untuk kepentingan kampanye politiknya. Dalam video game yang diunggah di situs resmi partai tersebut, para pemainnya diajak menembaki muazin dan menara-menara masjid.
Permainan yang diberi nama "Moschee Baba" atau "Bye Bye (Selamat Tinggal) Masjid" ini berdurasi satu menit, dimana pemainnya bisa mengumpulkan poin setelah berhasil menghancurkan "target" berupa gambar sosok muslim, masjid dan menara masjid. Lalu muncul tanda "stop" dan tulisan "Permainan Selesai. Sekarang Styria penuh dengan menara dan masjid!", lalu muncul pula ajakan agar pemain game itu memilih Gerhard Kurzmann dalam pemilu lokal yang akan digelar 26 September mendatang. Kurzmann adalah salah satu kandidat dari Partai Kebebasan di kota Stryria
Selain menghadirkan permainan anti-Islam. Situs partai itu juga membuat survei. Para pengunjung situs tersebut ditanya apakah pembangunan menara dan masjid di Austria selayaknya dilarang, dan apakah warga Muslim harus menandatangani sebuah deklarasi bahwa mereka lebih mengutamakan hukum Austria diatas Al-Quran. Padahal menurut laporan kantor berita Austria, di kota Styria tidak ada masjid bermenara. Di kota yang jumlah komunitas Muslimnya cuma 1,6 persen dari total jumlah penduduk kota itu, hanya ada empat bangunan yang difungsikan sebagai masjid.
Tindakan Partai Kebebasan membuat survei dan game online anti-Islam itu menuai kecaman dari pemuka muslim di Austria, Anas Schakfeh serta para politisi dari Partai Hijau dan Partai Sosial Demokrat.
"Video game online itu menunjukkan sikap kebencian terhadap agama tertentu dan ketakutan yang tidak beralasan," kata Anas.
"Target serangan PFOe, menara-menara masjid, bahkan tidak ada (di kota Styria)," tukas Wemer Kogler, kandidat dari Partai Hijau di kota Styria.
Komunitas Muslim dan Partai Hijau sudah melayangkan gugatan hukum atas apa yang dilakukan Partai Kebebasan. Mereka menilai Partai Kebebasan telah menghasut untuk menimbulkan kebencian dan melecehkan agama yang bisa diancam dengan hukuman penjara sampai dua tahun.
Kantor kejaksaan di Graz--ibukota Styria--sudah melakukan penyelidikan dan akan memutuskan apakah akan memerintahkan agar game online anti-Islam itu dihapus.
Partai Kebebasan merupakan salah satu partai di negara Eropa yang gencar melakukan kampanye anti-Islam. Partai ini juga mengusulkan agar dilakukan referendum untuk melarang pembangunan masjid yang dilengkapi dengan menara dan melarang penggunaan cadar.
Pemimpin Partai Kebebasan Heinz-Christian Strache bahkan menyatakan ingin melihat adanya aksi unjuk rasa di Austria seperti aksi unjuk rasa di New York yang menentang rencana pembangunan masjid dan Islamic Center di dekat Ground Zero.
Game online "Bye Bye Mosque" kata Partai tersebut, merupakan respon atas komentar Thilo Sarrazin--tokoh Partai Sosial Demokrat di Jerman--yang mengatakan bahwa imigran muslim telah mengganggu kehidupan masyarakat Jerman.
"Kami lebih menyukai Sarrazin daripada muazzin di Austria," demikian pernyataan Partai Kebebasan yang para pendukungnya kebanyakan anak-anak muda Austria. Bagikan

Selalu Ada Terowongan Mesir Ke Gaza


Polisi Mesir di Semenanjung Sinai dilaporkan telah menyita 190 roket yang mungkin akan diselundupkan ke Jalur Gaza,begitu seorang pejabat keamanan mengatakan pada hari Sabtu (28/8) kemarin.
Roket-roket, juga termasuk ranjau darat dan 1.500 butir peluru, ditemukan di beberapa titik.
Tidak ada laporan penangkapan terkait dengan temuan ini.
Menurut pejabat keamanan, penyelundup senjata ini bertujuan untuk menjualnya kepada Hamas di Jalur Gaza.
Kairo sebenarnya telah berusaha terus untuk menutup terowongan, yang terutama digunakan untuk mengangkut makanan dan barang lainnya ke dalam Palestina.
Mesir membangun penghalang bawah tanah yang bertujuan mengakhiri perdagangan terowongan, mereka berulang kali menghancurkan jaringan pipa. Namun tak pernah berhasil. Selalu saja ditemukan terowongan yang baru ke Gaza.
Selain itu, serangan udara Israel juga selalu saja gagal mengakhiri bisnis bawah tanah itu.
Mesir, oh Mesir....
Bagikan

Agar Ramadhan Bermakna Indah

Agar Ramadhan Bermakna Indah
AGAR RAMADHAN BERMAKNA INDAH


Oleh
Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Amir Ar Ruhaili


*) Diangkat berdasarkan untaian nasihat yang disampaikan oleh Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Amir Ar Ruhaili, pada malam Jum’at, 27 Sya’ban 1423 H di Masjid Dzun Nurrain.

KHUTBAH PERTAMA

Khat pembuka

Para hadirin, arsyadanillahu wa iyyakum ajma’in,
Pada kesempatan ini saya mengajak kepada dari saya dan para jamaah shalat Jum’at, agar meningkatkan takwa kepada Allah k . Yaitu dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah n , serta menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Inilah yang bisa meningkatkan keimanan dan amal kita.
Ingatlah wahai ikhwani, Allah l telah berfirman,
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (البقرة:197)
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaKu hai orang-orang yang berakal. (QS Al Baqarah : 197).
Para hadirin, arsyadanillahu wa iyyakum ajma’in,
Mengingat telah datangnya bulan Ramadhan, maka kami akan menerangkan beberapa materi berkaitan erat dengan bulan yang suci ini, sebagai upaya meneladani Rasulullah n yang senantiasa memberikan petuah kepada para sahabat saat Ramadhan tiba.
Bulan Ramadhan, benar-benar merupakan bulan yang sangat agung, bulan istimewa, menjanjikan pahala tiada terkira besarnya bagi orang yang memanfaatkannya dengan ibadah puasa.
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah z dan sahabat lainnya, bahwa Rasulullah n bersabda:
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan harapan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barangsiapa yang melaksanakan qiyamullail pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah semata, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau.

Karena itulah, bulan Ramadhan ini merupakan salah satu kesempatan emas, sarat dengan kebaikan, satu masa yang menjadi ajang berlomba bagi para pelaku kebaikan dan orang-orang mulia.

Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum jami’an,
Sebagian ulama telah memberikan beberapa kiat dalam menyongsong musim yang penuh dengan limpahan kebaikan ini. Di antaranya:

Pertama, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t mengingatkan, dalam menyambut datangnya musim-musim ibadah, seorang hamba sangat memerlukan bimbingan, bantuan dan taufiq dari Allah. Caranya, (yaitu) dengan bertawakkal kepada Allah.
Salah satu teladan dari ulama Salaf, yakni sejak enam bulan sebelum Ramadhan tiba, mereka tekun berdoa dan memohon kepada Allah, agar dapat menjumpai bulan Ramadhan kembali dan memudahkan mereka dalam menggali keutamaannya. Ini merupakan salah satu cerminan berserah diri kepada Allah.
Beliau (Syaikhul Islam) menambahkan, dalam melaksanakan suatu ibadah, seorang muslim berkepentingan dengan beberapa poin (berikut) yang harus diperhatikan menjelang, saat berlangsung dan pasca pelaksanaannya.
a. Mengenai hal yang dibutuhkan sebelum beramal ialah, menunjukkan sikap tawakkal kepada Allah dan semata-mata berharap kepadaNya, agar Dia senantiasa membantu dan meluruskan amalannya.
Ibnu Qayyim menyatakan, para ahlul ilmi telah bersepakat, bahwa salah satu indikasi taufiq Allah kepada hambaNya adalah pertolonganNya kepada hamba. Dan (sebaliknya), salah satu ciri dari kenistaan seorang hamba, yaitu orang yang hanya bermodalkan pada kepercayaan dan kemampuan dirinya semata.
Mengokohkan tawakkal kepada Allah merupakan modal paling penting untuk menyongsong musim-musim ibadah, guna menumbuhkan sikap ketidakberdayaan untuk menunaikan ibadah dengan sempurna, serta menyelamatkan diri dari kemungkinan terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kenistaan, apabila tidak mendapat anugerah taufiq dari Sang pencipta dalam beramal.
Selanjutnya, dia juga harus berdoa dengan penuh harap, supaya dapat bersua kembali dengan Ramadhan pada kesempatan yang akan datang. Juga agar Allah berkenan menolong dan meluruskan amalannya.
Langkah-langkah ini termasuk amalan yang paling agung, yang dapat mendatangkan taufiq Allah dalam menghidupi bulan Ramadhan.
b. Saat penyelesaian ibadah, maka yang perlu diperhatikan seorang hamba ialah ikhlas dalam beramal dan ittiba’ (mengikuti petunjuk) Rasulullah n .
c. Usai pelaksanaan ibadah, yang harus dikerjakan ialah memperbanyak istighfar (meminta ampun) atas kekhilafan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Disamping itu, juga harus memperbanyak pujian kepada Allah yang telah memberikan taufiq. Apabila seorang insan bisa memadukan antara hamdalah dan istighfar, maka dengan izin Allah l , amalan tersebut akan diterima oleh Allah.

Hal-hal di atas, betul-betul sangat perlu untuk diperhatikan, karena setan senantiasa mengintai manusia hingga detik-detik terakhir, bahkan setelah orang tersebut menyelesaikan ibadah sekalipun! Makhluk ini mulai mengungkit-ungkit ibadah seorang muslim, menghembuskan keragu-raguan serta tipu dayanya, dengan membisikkan “Hai fulan… kau telah berbuat begini dan begitu… kau telah berpuasa Ramadhan,…kau telah shalat malam di bulan suci ini… kau telah menunaikan amalan ini, itu dengan sempurna…”, dan dia terus mengungkap seluruh amalan yang telah dilakukan, sehingga tumbuhlah rasa ‘ujub yang mengantarkannya ke lembah kehinaan. Juga akan berakibat terkikisnya rasa rendah diri dan rasa tunduk kepada Allah l . Seyogyanya kita tidak terjebak dengan jaring-jaring perangkap ‘ujub. Karena, orang yang terpukau dengan dirinya sendiri (bisa begini dan begitu) dan amalan ibadahnya, pada dasarnya telah menunjukkan kenistaan dan kehinaan serta kekurangan diri dan amalannya.

Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum jami’an,
Kedua, Sebelum Ramadhan tiba, hal lain yang harus dilakukan seorang hamba ialah bertaubat kepada Allah l .
Banyak dalil yang memerintahkan seorang hamba untuk bertaubat. Diantaranya firman Allah k ,
)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (التحريم:8)
Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, (QS AT Tahrim : 8).
Masih banyak lagi ayat yang senada. Dan seorang muslim, pasti tidak lepas dari dosa ataupun kesalahan. Dosa hanya akan menjauhkannya dari taufiq, sehingga tidak kuasa untuk beramal shalih. Ini semua merupakan dampak buruk dari dosa yang diperbuatnya. Apabila ternyata dia mau bertaubat kepada Allah l , maka prahara ini akan sirna dan Allah l akan kembali menganugerahkan taufiq kepadanya.
Taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Hakikatnya ialah bertaubat kepada Allah dari seluruh macam dosa. Sebagian ulama menjabarkan, taubat yang sempurna ialah taubat dari segala jenis dosa, bertekad bulat dan berniat kuat untuk tidak mengulangi dosa tadi. Jika dosa itu berkaitan erat dengan manusia (seperti mengambil barang dan lain-lain), maka dia harus mengembalikannya kepada sang pemilik.
Ada suatu kekeliruan yang harus diwaspadai, sebagian orang terkadang betul-betul ingin bertaubat dan bertekad untuk tidak berbuat maksiat, namun –ironisnya- hanya saat bulan Ramadhan saja. Ini merupakan perbuatan dungu …! Semestinya, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan berlepas diri dari dosa serta meninggalkan maksiat tadi, seharusnya tetap menyala, baik saat Ramadhan maupun bulan-bulan selanjutnya. Tidaklah disebut dengan taubat sejati, apabila seseorang bertaubat di suatu waktu, kemudian ia melanggarnya kembali pada waktu lain. Taubat seperti ini tidak akan dikabulkan. Sebab, salah satu syarat terkabulnya taubat ialah, dengan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tadi.

Para hadirin, arsyadanillahu wa iyyakum,
Sisi lain yang harus mendapatkan perhatian, yaitu berusaha untuk membentengi ibadah puasa dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya, seperti ghibah (ngerumpi) dan namimah (mengadu domba). Dua “penyakit” ini sangat berbahaya, akan tetapi sangat disayangkan, sedikit orang yang menyadarinya.
Rasulullah n bersabda:
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
Barangsiapa tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, niscaya Allah tidak butuh kepada puasanya.

Ahlul ilmi berbeda pandangan tentang makna hadits tersebut. Sebagian dari mereka melihat, bahwasanya ghibah dan namimah membatalkan pahala puasa, tidak menyisakan sedikitpun … ! Pendapat lainnya menyatakan, ghibah dan namimah mengurangi pahala puasa dan bahkan kadang-kadang hanya tersisa sedikit. Artinya ibadah puasanya tidak bermanfaat.
Orang yang mengekang lidahnya, tidak berbuat ghibah dan namimah ketika berpuasa Ramadhan tanpa diiringi amalan-amalan sunnah, ia lebih baik daripada orang yang berpuasa dengan menghidupkan amalan-amalan sunnah, namun tidak berhenti dari dua kebiasaan buruk tadi. Demikian kenyataan mayoritas masyarakat; ketaatan yang bercampur dengan pelanggaran.
Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang arti takwa. Takwa ialah, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perbuatan haram, jawab beliau.
Para ulama menegaskan: “Inilah takwa yang sebenarnya. Adapun mencampur-adukkan antara ketaatan dan kemaksiatan, ini tidak termasuk dalam bingkai takwa, meskipun dibarengi dengan amalan-amalan sunnah”.
Oleh sebab itu, para ahlul ilmi merasa heran terhadap sosok yang menahan (berpuasa) dari hal-hal yang mubah, tetapi masih menyukai perbuatan dosa.
Ibnu Rajab Al Hambali menyatakan: “Kewajiban seorang yang berpuasa adalah menahan diri dari hal-hal mubah dan larangan agama. Mengekang diri dari makanan, minuman, jima`, sebenarnya hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang dibolehkan. Sementara itu, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya. Pada bulan suci, larangan tersebut tentunya menjadi lebih tegas”.
Maka, sungguh sangat mengherankan kondisi orang yang berpuasa (menahan diri) dari hal-hal yang dibolehkan (diluar Ramadhan) seperti makan dan minum, namun tidak merasa alergi dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan setiap waktu, seperti ghibah, namimah, mencaci, mencela, mengumpat, memandang perempuan ajnabiah (menonton film, Pent) dan lain-lain. Semua ini mengikis pahala puasa.

Para hadirin, arsyadanillahu wa iyyakum
Masalah lain yang perlu diperhatikan, yaitu amalan fardhu. Aktifitas yang paling wajib dilaksanakan pada bulan Ramadhan ialah: mendirikan shalat lima waktu dengan berjama’ah di masjid (bagi laki-laki), dan berusaha sekuat tenaga tidak tertinggal takbiratul ihram.
Telah diuraikan dalam suatu hadits, barangsiapa yang melaksanakan shalat 40 hari bersama imam dan mendapati takbiratul ihram, ditulis baginya dua jaminan surat kebebasan, (yaitu) bebas dari api neraka dan nifaq. Hadits ini shahih.
Seandainya kita, ternyata termasuk orang-orang mufarrith, yaitu amalannya tidak banyak pada bulan puasa, maka setidaknya kita memelihara shalat lima waktu dengan baik, dikerjakan secara berjama’ah di masjid, serta berusaha sesegera mungkin berangkat ke masjid sebelum tiba waktunya. Sesungguhnya, menjaga amalan fardhu pada bulan Ramadhan merupakan ibadah dan taqarrub yang paling agung kepada Allah.
Sungguh sangat memprihatinkan, tatkala kita mendapati orang yang bersemangat melaksanakan shalat tarawih, bahkan hampir-hampir tidak pernah absen, namun pada saat yang sama, ternyata dia tidak menjaga shalat lima waktu dengan berjamaah. Terkadang lebih memilih tidur, sehingga melewatkan shalat wajib, dengan dalih persiapan untuk shalat tarawih?! Demikian ini merupakan kebodohan dan pelecehan terhadap kewajiban…!
Sungguh, mendirikan shalat lima waktu bersama imam saja, tanpa melakukan shalat tarawih satu malam pun, lebih baik daripada mengerjakan shalat tarawih, namun menyia-nyiakan shalat fardhu yang lima waktu. Ini bukan berarti kita memandang remeh terhadap shalat tarawih, akan tetapi, seharusnya seorang muslim itu menggabungkan keduanya, memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang fardhu (shalat lima waktu), baru kemudian melangkah menuju amalan sunnah, seperti shalat tarawih.

KHUTBAH KEDUA

Para hadirin, arsyadanillahu wa iyyakum,
Sebagaimana pada khutbah pertama telah kami sampaikan, bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang teramat istimewa. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang memanfaatkannya. Ramadhan merupakan kesempatan emas bagi orang yang menginginkan kebaikan di sisi Allah k . Salah satu kesempatan emas itu ialah adanya lailatul qadar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah k dalam Al Qur`an :
)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (القدر:3)
Malam kemuliaan (lailatul qadar) itu lebih baik dari seribu bulan. (QS Al Qadar : 3).

Karenanya, marilah kita berusaha untuk mendapatkannya, dan mengisi lailatul qadr itu dengan beramal shalih.
Sebagaimana tuntunan hadits Aisyah x , hendaklah umat ini berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lailatul qadr pada tujuh hari yang tersisa dari sepuluh hari yang terakhir. Atau dalam hadits Abu Hurairah, carilah dia (lailatul qadr) pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan. Karenanya, seyogyanya setiap muslim bergegas untuk mencarinya dengan memperbanyak amal ibadah dengan tekun.

Para salafush shalih berusaha meraih lailatul qadr pada malam 21. Sebagian yang lain pada malam 23. Sebagian yang lain pada malam 27. Sebagian yang lain mencari pada malam 24. Dan hampir-hampir pada setiap malam 10 hari terakhir. Maka mengapa kita tidak mencontoh para salafush shalih? Marilah kita berusaha secara maksimal pada 10 terakhir bulan Ramadhan ini, dengan menyibukkan diri beramal dan beribadah, sehingga bisa menggapai pahala dari Allah l . Dengan hanya sedikit amalan, kita bisa menggenggam pahala, lantaran orang yang beramal pada malam lailatul qadr ini akan menyamai amalan ibadah selama seribu bulan. Kalau ada orang yang tidak berusaha mencarinya kecuali pada satu malam tertentu saja dalam setiap Ramadhan (dengan asumsi lailatul qadr jatuh pada tanggal ini atau itu), walaupun dia berpuasa Ramadhan selama 40 tahun, barangkali dia -sama sekali- tidak akan pernah mendapatkan moment tersebut. Selanjutnya hanya penyesalan yang ada.

Sekali lagi, hendaklah setiap muslim beramal dan beribadah pada setiap malam sepuluh terakhir itu seraya berkata “malam ini adalah malam lailatul qadr”. Andai dugaannya meleset, dia perlu mengingat, bahwa sesungguhnya malam itu termasuk sepuluh terakhir Ramadhan, malam yang paling utama selama Ramadhan. Sebagian ulama, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t berpendapat, bahwa 10 hari terakhir Ramadhan lebih afdhal dari sepuluh malam pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu ‘alam bish shawab.
Bagikan

Castro: Bin Laden Adalah Agen Yang Dibeli & Didanai CIA


Fidel Castro mengatakan bahwa pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden adalah seorang agen yang dibeli dan didanai oleh CIA yang selalu muncul ketika mantan Presiden George W. Bush membutuhkannya untuk menakuti dunia, berpendapat bahwa beberapa dokumen baru-baru ini diposkan di Internet untuk membuktikannya.
"Setiap waktu Bush akan membangkitkan rasa takut dan akan membuat sebuah pidato besar, bin Laden akan muncul mengancam orang-orang dengan sebuah cerita tentang apa yang akan ia lakukan," Castro mengatakan kepada media pemerintah selama sebuah pertemuan dengan seorang penulis kelahiran Lithuania yang dikenal karena memajukan teori konspirasi tentang dominasi dunia. "Bush tidak pernah kekurangan akan dukungan bin Laden. Ia adalah seorang bawahan."
Castro mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut diposkan di WikiLeaks.org – sebuah website yang baru-baru ini mengungkapkan ribuan halaman dokumen-dokumen rahasia dari perang Afghanistan – "secara efektif membuktikan bahwa ia adalah seorang agen FBI." Ia tidak menguraikan tentang apa yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut yang menyebabkannya sampai pada kesimpulan tersebut.
Komentar-komentar tersebut, dipublikasikan di dalam harian Partai komunis, Granma pada Jumat waktu setempat (27/8). Komentar-komentar tersebut adalah yang terakhir dalam serangkaian pernyataan provokatif oleh revolusioner berusia 84 tahun, yang telah muncul dari pengasingan untuk memperingatkan bahwa planet ini berada di jurang perang nuklir.
Pimpinan CIA Leon Panetta mengatakan pada Juni bahwa terakhir kali AS memiliki informasi tepat tentang lokasi bin Laden adalah pada "awal tahun 2000-an".
Namun intelijen militer AS melaporkan kebocoran oleh website pembocor rahasia WikiLeaks menunjukkan banyak contoh yang berulang yang mana satuan AS melihat tanda-tanda dari ketua Al-Qaeda di Pakistan.
Bukti tersebut nampaknya untuk membantah pernyataan Panetta bulan lalu bahwa tidak ada intelijen pada pimpinan Al-Qaeda sejak tahun 2003, Harian Daily Telegraph mengabarkan, mengutip kebocoran dokumen tersebut yang dipublikasikan oleh pemberitaan Guardian.
Bin laden berada dalam daftar Buronan Yang paling Dicari oleh FBI sehubungan dengan beberapa pengeboman kedutaan AS pada tahun 1998. Sejak serangan teror 9/11 di AS, Obama dan organisasinya Al-Qaeda telah menjadi target utama perang terhadap teror AS.
Castro bahkan memprediksikan konflik global yang akan berarti pembatalan dari putaran akhir Piala Dunia bulan lalu di Afrika Selatan. Ia kemudian meminta maaf karena terburu-buru. Minggu lalu, ia mulai menyoroti hasil karya dari Daniel Estulin, yang menulis sebuah buku trilogi yang menyoroti Bilderberg Club, yang anggota-anggota terkemukanya bertemu satu tahun sekali di balik pintu tertutup.
Sifat dasar yang rahasia dari pertemuan dan menonjolnya beberapa dari anggota klub tersebut – termasuk mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, pejabat senior AS dan Eropa, dan bisnis besar internasional dan eksekutif media – telah membimbing beberapa untuk mempertimbangkan bahwa pihaknya beroperasi sebagai sebuah jenis pemerintah global, mengendalikan tidak hanya politik dan ekonomi internasional, namun bahkan budaya.
Selama pertemuan tersebut, Estulin mengatakan kepada Castro bahwa suara yang sebenarnya dari bin Laden terdengar terakhir pada akhir 2001, tidak lama setelah serangan 11 September. Ia mengatakan bahwa orang yang didengar tersebut membuat peringatan tentang serangan teror, orang tersebut tidak lain adalah seorang "aktor yang buruk".
Castro mengundurkan diri sehubungan dengan sakitnya pada tahun 2006 – pertama kali untuk sementara, kemudian untuk selama-lamanya – dan menyerahkan kekuasaan kepada adik laki-lakinya, Raul. Ia masih tetap pimpinan dari partai Komunis Kuba namun keluar dari pandangan selama empat tahun setelah jatuh sakit sebelum kembali pada sorotan pada Juli.
Castro benar-benar merasa sakit hati dengan salah satu dari tesis besar Estulin: bahwa umat manusia harus berpindah dari ke planet lain yang dapat dihuni atau menghadapi kepunahan.
Castro mengatakan bahwa akan menjadi lebih baik jika memperbaiki segala hal di atas bumi daripada meninggalkan planet sama sekali.
"Kemanusiaan harus memelihara dirinya sendiri jika ingin hidup ribuan tahun lagi," Castro mengatakan pada penulis tersebut.
Bagikan

Tertangkapnya Ajudan Karzai Ungkap "Daftar Gaji" CIA


Satu hari setelah terungkap bahwa seorang ajudan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, Mohammed Zia Salehi berada dalam daftar nama gaji Agen Intelijen  Pusat (Central Intelligence Agency – CIA), seorang pejabat AS telah menyatakan bahwa beberapa anggota dari pemerintahan Karzai sebenarnya dibayar oleh agen intelijen tersebut untuk mempertahankan sebuah sumber informasi.
Pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonym, mengatakan bahwa sejumlah besar pejabat dipemerintahan Karzai berada dalam daftar gaji CIA.
"Mereka membayar siapa saja yang mereka pikir dapat membantu mereka. Ini telah menjadi gelagat CIA sejak tahun 2001," Kantor berita harian Washington Post mengutip pejabat Amerika tersebut.
Seorang mantan pejabat CIA, ketika mendukung gerakan agen tersebut dalam menyogok para pejabat Afghanistan, mengatakan bahwa ini merupakan hal yang penting karena "Kepala Negara tersebut tidak akan mengatakan segalanya kepada Anda."
Ia juga menggarisbawahi fakta bahwa Karzai sering terlihat tidak sadar akan gerakan-gerakan yang anggota pemerintahannya perbuat.
Mohammed Zia Salehi, adalah pimpinan pemerintahan untuk Dewan Keamanan Nasional, ditahan oleh satuan keamanan Afghanistan pada bulan Juli karena diduga berusaha mendapatkan sogokan dalam pertukaran untuk menghambat sebuah investigasi yang didukung AS ke dalam sebuah perusahaan yang diduga mengirimkan triliunan dolar keluar dari Afghanistan dalam dinas resmi pemerintah, penyelundupan obat-obatan, dan pejuang anti-pemerintah.
Setelah ditahan selama tujuh jam, Salehi dibebaskan dari penjara ketika Hamid Karzai, Presiden Afghanistan, secara paksa mengintervensi atas namanya, New York Times memberitakan.
Salehi dilindungi oleh Karzai diduga karena ia mengetahui terlalu banyak tentang kerja bagian dalam dari istana kepresidenan, termasuk rincian dari tersebarnya korupsi, seorang politisi Afghanistan mengatakan kepada kantor berita The Times.
Polisi mengakap Salehi selama sebuah penyelidikan ke dalam New Ansari, sebuah perusahaan transfer uang yang bergantung pada kurir dan metode teknologi rendah untuk memindahkan uang tunai ke dalam dan keluar dari Afghanistan.
Sejak invasi AS ke Afghanistan pada 2001, New Ansari telah tumbuh menjadi sebuah pusat kegiatan keuangan di Afghanistan, memindahkan triliunan ke luar dari Negara tersebut, sebagian besar ke Dubai, untuk "Kekayaan warga Afghanistan setiap golongan" termasuk politisi, para pedagang obat-obatan terlarang dan para perjuang anti-pemerintahan, The New York Times mengabarkan.
Salehi diduga adalah orang kepercayaan dari beberapa orang-orang berkuasa di pemerintahan Afghanistan, termasuk Insinyur Ibrahim Spinzada yang, sampai saat ini, adalah ketua deputi dinas intelijen Afghanistan.
Kantor berita The Times mengatakan bahwa tidak jelas apakah Salehi dibayar untuk informasi, atau untuk memperluas pandangan AS ke dalam pemerintahan Karzai, atau keduanya.
Hubungan Salehi dengan CIA menggarisbawahi kontradiksi di dalam jantung kebijakan pemerintahan Obama di Afghanistan, harian tersebut mengatakan.
Karzai berada di bawah tekanan dari pemerintahan Obama untuk melakukan lebih banyak untuk membasmi korupsi di pemerintahannya untuk mendongkrak legitimasi pemerintahannya.
Bagaimanapun juga, CIA telah dengan kukuh membantah klaim menawarkan uang kepada para pejabat Afghanistan, menggambarkan ucapan-ucapan semacam itu sebagai sebuah upaya untuk merusak citra CIA.
"Sumber anonym ini nampaknya dikendalikan oleh kedunguan, kebencian, atau keduanya," Paul Gimigliano, juru bicara CIA mengatakan.
"Agen ini memainkan sebuah peranan penting dalam mempromosikan tujuan-tujuan Amerika di Afghanistan, termasuk keamanan dan stabilitas. Spekulasi mengenai siapa yang mungkin membantu mencapai tujuan tersebut adalah berbahaya dan kontraproduktif," Gimigliano menambahkan.
Menurut laporan, orang- orang terkemuka Afghanistan yang diungkap pejabat Amerika, berada dalam daftar gaji CIA termasuk kakak tiri Karzai, Ahmed Wali Karzai, dicurigai oleh para penyelidik memainkan sebuh peran dalam meledaknya penjualan opium di Negara tersebut.
Pemberitahuan tersebut telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang bagaimana AS dapat mencabut korupsi di pemerintahan Afghanistan ketika operasi AS di Negara tersebut membutuhkan dukungan dari beberapa politisi dan pemimpin yang sama yang dituduh korupsi.
Bagikan

Mantan Pengawal Bin Laden Beri Peringatan Ke Yaman


Seorang mantan pengawal Osama bin Laden memperingatkan sebuah peningkatan dalam pertempuran antara Al-Qaeda dan pihak otoritas Yaman dan memprediksikan pemerintah akan membutuhkan intervensi dari luar untuk tetap berkuasa.
Nasser Ahmed Al-Bahri mengatakan kepda kantor berita Associated Press bahwa serangan baru-baru ini oleh Al-Qaeda di bagian selatan Yaman adalah sebuah indikasi dari meningkatnya kekuatan Al-Qaeda.
Para pejabat AS telah mengatakan bahwa CIA sekarang melihat cabang Al-Qaeda di Yaman sebagai sebuah ancaman yang lebih besar bagi AS dari pada induk organisasinya yang bersembunyi di Pakistan.
"Saya berharap bahwa konfrontasi tersebut akan meningkat dan akan mencapai sebuah perang terbuka antara pemerintah dan para pejuang Al-Qaeda," ia mengatakan, menambahkan bahwa pasukan AS kemungkinan harus mengintervensi untuk menjauhkan jaringan terror dari kemenangan.
AS telah menbghabiskan sepuluh juta dolar untuk membantu pemerintah Yaman melawan Al-Qaeda dan pada Rabu waktu setempat, pejabat AS mengatakan bahwa pesawat drone Predator mematikan milik CIA kemungkinan dapat ditambahkan dalam pertempuran tersebut.
Pasukan di Arab Saudi dan Yaman bersatu pada awal 2009 untuk membentuk Al-Qaeda di Semenanjung Arab dan kelompok tersebut telah membedakan dirinya sendiri dengan sejumlah serangan yang menonjol, termasuk sebuah upaya gagal untuk meledakkan sebuah pesawat penumpang di Detroit pada Hari Natal tahun lalu.
Kelompok tersebut juga secara teratur menyerang satuan keamanan Yaman, bahkan di pangkalan-pangakalan yang dibentengi, dan diyakini bersembunyi di daerah pedalaman yang tidak terjamah hukum di negara tersebut, terutama di daerah yang tidak terpengaruh di selatan.
Tersangka bersenjata Al-Qaeda dengan sepeda motor menyerang sebuah patrol militer di bagian selatan provinsi Abyan pada Rabu waktu setempat, membunuh empat tentara dan melukai satu tentara. Serangan tersebut membawa 53 orang jumlah tentara yang terbunuh oleh Al-Qaeda sejak Mei.
Juga, pada Rabu waktu setempat, pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya telah membunuh 12 militan dan kembali mengambil alih kendali atas kota lain di selatan setelah beberapa hari bertempur di sana.
Al-Bahri mengatakan bahwa kelompok tersebut mengkonsentrasikan upayanya di selatan Yaman karena sekali negara merdeka tersebut masih tetap tidak terpengaruh dari pemerintah dan memiliki kecenderungan separatis yang kuat.
"Orang-orang di daerah bagian selatan membenci pemerintah … (jadi Al-Qaeda) memancing di air yang keruh," ia mengatakan. "Mereka ingin menanamkan rasa takut dan kekhawatiran di dalam tentara-tentara dan mereka telah berhasil."
Al-Bahri menambahkan bahwa para pasukan Al-Qaeda berhasil karena kecermatan dan resolusi mereka" dan mereka dapat bertahan dengan hanya satu kali makan dalam sehari.
Mantan pengawal bin Laden dipercaya telah bertarung di Bosnia, Afghanistan dan Somalia. Ia dipenjara selama hampir dua tahun tanpa tuduhan setelah kembali dari Afghanistan.
Ia mengatakan bahwa Al-Qaeda telah memintanya untuk bergabung dengan kelompok tersebut dengan mantan pejuang yang lain di Yaman, namun menolak untuk mengatakan apakah ia telah diterima.
Seperti halnya banyak mantan anggota Al-Qaeda yang lain yang kembali ke Yaman, ia menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah Yaman yang berjanji untuk menaati hukum.
Bagikan

Perang Baru Israel - Palestina: Mengedit Wikipedia


Perang regional berikutnya yang akan terjadi adalah perang media, kepala Sindikasi Jurnalis Palestina Nasser Abdul An-Najar, berkata.
Berbicara kepada Ma'an Radio Network, An-Najar mengatakan bahwa wartawan Palestina sekarang berada pada garis depan dalam memerangi pelanggaran Israel.
An-Najar membahas laporan yang beredar secara luas mengenai program "mengedit Zionis" diluncurkan di Yerusalem minggu ini, yang melatih peserta tentang cara menulis ulang entri Wikipedia. Ensiklopedia online tersebut adalah hasil pekerjaan bersama, yang siapa pun dapat mendaftar untuk mengedit, dan merupakan salah satu situs paling populer di internet.
Entri di situs ini termasuk status berbagai pemukiman ilegal, Yerusalem dan kebijakan Israel di Gaza.
Kelompok-kelompok Israel di belakang proyek tersebut mengatakan kepada harian Inggris The Guardian bahwa mereka ingin memperbaiki keseimbangan masyarakat dengan mengedit situs, yang mereka klaim didominasi oleh para aktivis pro-Palestina.
An-Najar berkata PJS berencana untuk membentuk kelompok pengedit untuk menangkal tindakan tersebut, dan meminta Otorita Palestina untuk mendukung upaya tersebut.
Selama bertahun-tahun, Wikipedia telah menjadi medan pertempuran sengit antara sayap kiri dan kanan Israel. Salah satu kunci pertempuran adalah mengenai entri untuk Bil'in dan apakah perjuangan mingguan di desa dekat pagar keamanan itu harus dijelaskan sebagai kekerasan.
Pertempuran lainnya adalah atas deskripsi dari Ariel University Center. Apakah itu "perguruan tinggi publik terbesar di Israel"? Atau haruskah institusi di Ariel tidak dianggap sebagai di Israel? Sehingga sebuah kompromi tercapai: itu adalaah "perguruan tinggi umum terbesar Israel."
Sekarang Dewan pemukiman Yesha dan kelompok sayap kanan lain, Israel Sheli, yang memulai pertempuran mengedit Wikipedia. Kursus mengedit ala zionis ini pertama diadakan di Yerusalem.
"Idenya adalah untuk tidak membuat Wikipedia menjadi beraliran kanan tetapi untuk membuatnya memasukkan sudut pandang kami," kata Naftali Bennett, direktur Dewan Yesha.
Kursus ini dirancang untuk mengajarkan cara untuk mendaftar, berkontribusi dan mengedit untuk Wikipedia.
Tujuan penyelenggara ada dua: untuk mempengaruhi opini publik Israel dengan orang yang memiliki pandangan ideologis yang sama dengan mereka untuk mengambil bagian dalam menulis dan mengedit untuk versi Ibrani, dan menulis dalam bahasa Inggris sehingga citra Israel dapat didukung luar negeri.
Dewan Yesha juga mengumumkan hadiah untuk "Editor Zionis Terbaik", orang yang selama empat tahun ke depan memberi perubahan paling "Zionis"di ensiklopedia itu. Ensiklopedis yang beruntung itu akan menerima perjalanan dalam balon udara di atas Israel.
Sekitar 50 orang ambil bagian dalam kursus ini, hampir semua dari mereka relijius dan banyak yang berasal dari pemukiman. Ruthie Avraham, yang tinggal di Beit El dan bekerja dalam media, berkata dia sudah tahu subjek dari entri Wikipedia pertamanya yang telah ia rencanakan untuk ditulis.
"Catatan itu mengenai keluarga Yahudi," katanya. "Kalimat pertamanya akan berbunyi bahwa keluarga Yahudi adalah respon akhir terhadap krisis isolasi Barat dan kurangnya kasih sayang."
Menurut Einat Bornstein, peserta lain dalam kursus, "Saya datang ke sini untuk memberikan sesuatu. Saya pikir orang takut untuk menulis tanggapan berhaluan kanan.."
Dia tidak ragu-ragu ketika ditanya tentang entri pertama yang berniat ia untuk berikan sebagai kontribusi. Itu mengenai Hanin Zuabi, anggota Knessett Arab yang ambil bagian dalam armada tersebut. "Dan juga tentang armada Turki dan pemukiman dan perusahaan pemukiman."

Bagikan

Serangan AS Terhadap Al-Qaeda Melanggar Hukum


Amnesti International mengatakan bahwa Amerika Serikat tampaknya telah melakukan atau berkolaborasi dengan Yaman dalam serangan yang menewaskan tersangka militan al-Qaeda, yang dikatakan telah melanggar hukum internasional.
Pembunuhan terhadap tersangka al-Qaeda Yaman, seringkali dilakukan dengan pemboman udara, adalah eksekusi tanpa proses peradilan dan melanggar hukum, pengawas hak asasi manusia berkata, dan mendesak Washington untuk menjelaskan keterlibatan pasukan AS dan drone dalam serangan tersebut.
Para pejabat Amerika mengatakan bahwa Washington hanya memainkan peran pendukung dengan membantu Yaman melacak dan memastikan sasaran. Tapi Amerika Serikat telah lama terlibat dalam pertempuran militan di Yaman.
"Amerika Serikat tampaknya telah bekerjasama dalam pembunuhan yang melanggar hukum di Yaman dan telah bekerjasama erat dengan pasukan keamanan Yaman dalam situasi yang tidak memperhatikan hak asasi manusia," kata Amnesti dalam laporannya.
Mereka  mendesak Washington untuk "menyelidiki tuduhan serius penggunaan drone oleh pasukan AS untuk pembunuhan yang menargetkan individu di Yaman dan menjelaskan rantai komando dan aturan yang mengatur penggunaan drone tersebut."
Yaman, yang berbatasan dengan eksportir minyak besar, Arab Saudi, meluncurkan tindakan keras besar terhadap al-Qaeda setelah cabang regional Yaman gerakan itu mengatakan mereka berada di belakang upaya untuk percobaan pemboman pesawat yang menuju AS pada bulan Desember.
Washington, takut bahwa al-Qaeda menggunakan Yaman sebagai basis untuk serangan luar negeri, meningkatkan pelatihan, kecerdasan dan bantuan militernya kepada negara itu dan mengirimkan pasukan khusus di sana.
Pada bulan Mei, media oposisi Yaman melaporkan bahwa drone  telah melakukan serangan udara yang ditujukan untuk al-Qaeda telah keliru membunuh seorang mediator pemerintah, memicu bentrokan antara pasukan pemerintah dan saudaranya.
Menteri luar negeri Yaman mengatakan Sanaa akan mencoba untuk mengetahui apakah drone itu terlibat.
"Pemerintah AS telah menyebarkan drone di Yaman untuk membunuh orang-orang yang mereka gambarkan itu sebagai 'target bernilai tinggi, sebuah praktek yang telah semakin dikritik sebagai pembunuhan yang  melanggar hukum," kata Amnesti, tanpa menyebutkan insiden tertentu.
"Sering digunakan di daerah terpencil, drone sangat cocok untuk penggunaan rahasia dan ini selalu sulit untuk menyelidiki dan menilai tuduhan bahwa drone-drone itu telah digunakan untuk membunuh individu-individu tertentu," katanya.
Amnesti mengatakanjuga  telah memperoleh foto-foto yang ternyata menunjukkan sisa-sisa rudal yang  diketahui hanya dimiliki oleh pasukan AS di lokasi serangan udara pada bulan Desember terhadap tersangka  al-Qaeda yang menewaskan 41 orang, separuh dari mereka adalah anak-anak.
Amnesti mengatakan bahwa serangan udara, di provinsi Abyan selatan, merupakan contoh dari bagaimana pasukan keamanan "melakukan pembunuhan yang melawan hukum dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan."
Amnesti mengatakan Yaman semakin mengorbankan hak asasi manusia atas nama keamanan. Ini adalah di bawah tekanan dari Washington dan Riyadh untuk menangani berbagai ancaman al-Qaeda, perpecahan selatan dan pemberontakan Syi'ah yang sekarang aktif di utara.
Amnesti mengatakan pertempuran terbaru dengan para pemberontak utara, sebelum gencatan senjata di bulan Februari yang membawa ketenangan relatif, menjadi saksi bagaimana baikYaman maupun Arab Saudi tampaknya melanggar hukum internasional ketika mereka ternyata membom rumah dan apartemen.
"Pemboman udara dan pemboman lainnya di pasar, masjid dan tempat-tempat lain di mana warga sipil berkumpul, serta di area perumahan besar, ternyata membunuh ratusan pria, wanita dan anak-anak yang tidak terlibat dalam pertempuran itu," kata laporan itu.
Di selatan, Yaman telah menggunakan "kekerasan berlebihan dan mematikan" terhadap demonstran dan melakukan penahanan, penyiksaan dengan sewenang-wenang, serta persidangan yang tidak adil atas aktivis selatan, kata Amnesti.
Bagikan